Menu
Login:      Heslo:       Přihlásit
Login:      Heslo:       Přihlásit

Autoři výsledku:
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, Ing. Martin Hladík, Ing. Martin Horský, Ph.D., Ing. Tomáš Kašpar, Ing. Martin Králík, Ph.D., Ing. Jitka Kučerová, CSc., Ing. Milan Zukal, Ph.D. (ČVUT v Praze, 2021).
 

Odkaz na technickou dokumentaci:
Technická dokumentace ke stažení v PDF zde (velikost souboru 1,2MB)
 

DVD byl vyvinut v rámci projektu č.: DG18P02OVV004 řešeného v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) financovaného Ministerstvem kultury ČR.

Popis výsledku druhu A

Audiovizuální DVD je řešen jako upravená off-line verze webových stránek projektu umístěných na adrese: https://www.lvvc.cz/. DVD je určeno primárně pro výuku středních a vysokých škol a pro nejširší veřejnost jako podpora technického vzdělávání a pro prezentaci technického dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě. Ve srovnání s webovým nástrojem proto DVD neobsahuje různé přístupové úrovně určené pro správce vodní cesty, plavební úřad a další oprávněné subjekty. Obsah DVD představuje plně přístupnou verzi dokumentace Labsko-vltavské vodní cesty pro výukové účely nejširší veřejnosti.

DVD uceleně představuje celou vodní cestu, historii jejího vzniku a zaměřuje se i na jednotlivé stavební památky. Zájemci zde naleznou přehlednou a velmi podrobně zpracovanou databázi vodních děl. U každého díla je doplněna například doba výstavby, historie jeho vzniku, technické parametry, informace o vodní elektrárně, plavební komoře i rybím přechodu, fotografie, mapy a historické dokumenty. Uvedeny jsou zde také osobnosti stojící za vznikem staveb a lexikon odborných termínů včetně funkčních schémat a fotografií.

Základní rozhraní prezentace Labsko-vltavské vodní cesty se aktivuje tlačítkem „Prezentace vodní cesty“ (viz obr. 1), ze kterého jsou dostupné jednotlivé hlavní sekce DVD (databáze vodních děl, mapy, katalog dokumentů, databáze osobností a lexikon. Další tlačítka hlavní nabídky DVD slouží pro přímý vstup do databáze dokumentů, fotografií a výkresů jednotlivých objektů na Labsko-vltavské vodní cestě. Pod tlačítkem „Popis DVD“ se nachází tato technická dokumentace výsledku.

 

Vstupní rozhraní DVD se základním menu.
Obr. 1 Vstupní rozhraní DVD se základním menu.

1. Vodní díla

Tato položka z Prezentace vodní cesty slouží k zobrazení základní karty každého vodního díla Labsko-vltavské vodní cesty (LVVC). Na úvodní obrazovce jsou ve 3 sloupcích odkazy na jednotlivá vodní díla LVVC členěná podle příslušnosti k jednotlivým částem toků LVVC (Střední a Dolní Labe a Vltava). Kliknutím na jednotlivé položky je možné pak přejít na katalogovou kartu daného vodního díla. Po levé straně je ještě rychlé navigační menu na jednotlivá vodní díla.

Karta vodního díla (obr. 2) je členěna do kategorií řazených za sebou. Pro přehlednost jsou jednotlivé kategorie skryty a uživatel si je může kliknutím na hlavičku (symboly + a -) otevřít nebo zavřít. Kategorie jsou zobrazeny pouze, pokud objekty, které popisují, jsou u konkrétního VD přítomny a databáze obsahuje nějaký popis a data. Například VD Smíchov nemá žádnou vodní elektrárnu nebo Štěchovice mají naopak dvě vodní elektrárny. Kromě dílčích objektů vodních děl jsou zde popsány dále historie, architektura, mapy (situace, plavební mapa propojená z portálu LAVDIS – SPS, historická), odkazy na okolní turistické cíle i s interaktivní mapou (web GIS), citace dokumentů odkazujících se na vodní dílo, osobnosti podílející se na výstavbě a podrobná fotogalerie.

Karta vodního díla – členění popisu do kategorií
Obr. 2 Karta vodního díla – členění popisu do kategorií.

Pro každé vodní dílo byly vytvořeny názorné půdorysné situace – označeno podtržením na obr. 2 v rámci základního popisu, kde jsou přehledně znázorněny jednotlivé objekty (celkem asi 15 druhů, zejména jez, plavební komora, vodní elektrárna, propusti, rybí přechod, sportovní kanál, plavební kanál atd.). V sekci „jez“ s popisem jezové konstrukce jsou pak u každého díla znázorněny vzorové řezy jezovou konstrukcí, které byly také vytvořeny v rámci projektu v jednotném vzoru (také označeno podtržením).

Pokud daná kategorie obsahuje také obrázky, je možné všechny prohlížet souhrnně v položce „Fotogalerie“ (úplně dole). Popisy k jednotlivým obrázkům se zobrazují ve formě alternativního textu po najetí myší na obrázek a dále přímo pod obrázkem po jeho zobrazení včetně autora, zdroje nebo příslušnosti obrázku k vodnímu dílu.

2. Mapa

Další položka menu „Mapa“ zastupuje stránku s přehledovými mapami celé LVVC. Stránka obsahuje schematickou mapu znázorňující celou LVVC, která umožňuje prokliknutím přejít přímo na kartu vodního díla.

Druhá mapa je interaktivní na webové GIS platformě, která zobrazuje samotnou LVVC a dále jednotlivá vodní díla na ní. Při zmenšení měřítka mapy (přiblížení) se pak zobrazují dílčí prvky jednotlivých vodních děl. Na symboly jednotlivých objektů je možné kliknout a zobrazit tak podrobnosti o objektech a odkaz na kartu daného vodního díla. Interaktivní mapa potřebuje ke svému správnému fungování přístup k internetu, jelikož běží na pozadí www.mapy.cz pomocí API mapy.cz.

Třetí mapa je pak mapa ve formě animace časového vývoje výstavby LVVC. Základem je schematická mapa, ve které lze zvolit časové snímky po 10-letých obdobích se zvýrazněním vodních děl postavených v dané době (červeně), nebo těch které v dané době již existovaly. Lze zde také tlačítkem „Play“ spustit animaci v časových úsecích charakteristických pro vývoj LVVC.

Čtvrtá mapa je pak mapový atlas o 15 dvoulistech regulačních úprav dolního Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německem. Mapa prezentuje 40 historických projektů úpravy koryta dolního Labe pro plavební účely realizovaných a přelomu 19. a 20. století.

3. Dokumenty

Karta dokumenty slouží jako soupis historických materiálů a dokumentů získaných během řešení projektu. Data jsou tříděna abecedně podle názvu. Kliknutím na řádek s názvem dojde k zobrazení podrobností o dokumentu včetně zdroje, resp. jeho uložení. Některé vybrané dokumenty přímo přístupné na DVD stejně tak jako na webové prezentaci.

4. Osobnosti

Karta obsahuje soupis významných osobností, které se zásadním způsobem podíleli na rozvoji LVVC. Seznam je řazen abecedně podle příjmení a rozkliknutím řádku se jménem je možné zobrazit podrobnosti o osobnosti. Její stručný životopis, podíl na LVVC, odkazy na další zdroje a vazbu na konkrétní díla LVVC, kde je možné kliknutím přejít na jednotlivé karty VD.

5. Lexikon

Lexikon, který je součásti DVD, představuje v podstatě výkladový slovník odborných termínů pro širokou laickou veřejnost. V současné verzi 1.1 obsahuje celkem 150 odborných termínů, jejichž výklad je doplněn o názorné fotografie nebo schémata (šipky u ikon na obrázku), které se zobrazí ve formě galerie po kliknutí na ikonu u příslušného termínu. Jednotlivé termíny jsou řazeny abecedně. Pro rychlou navigaci je možné použít znaky v zobrazené abecedě a pro zpětný krok k abecedě odkaz „zpět“ v pravé straně záhlaví. Lexikon je dostupný z horního menu prezentace LVVC (odkaz „Lexikon“, viz obr. 1).

Licenční podmínky

Majitelem tohoto DVD je České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6.

Tento DVD je zájemcům k dispozici volně k použití bez licenčního poplatku. Disk je distribuován na nosiči DVD a technická dokumentace (popis výsledku) je k dispozici na adrese: https://www.lvvc.cz/dvd.php a také na DVD pod tlačítkem „Popis DVD“ v hlavní nabídce.

Správcem DVD je Ing. Martin Horský, PhD., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. (+420) 22435 4614, e-mail: martin.horsky@fsv.cvut.cz.

Návrh využití výsledku

Předložený výsledek v podobě audiovizuálního DVD představuje kompletního průvodce historií Labsko-vltavské vodní cesty a objektů na nich. Detailně zmapovaná vodní cesta zachycuje tok Labe od Pardubic po státní hranici s Německem v délce 240 kilometrů a 84 kilometrový úsek toku Vltavy od VD Štěchovice po Mělník.

Na základě uvedených skutečností navrhujeme následující způsob využití výsledku:

 1. Střední školy a gymnázia
  1. Využití pro výuku specializovaných předmětů stavebních, strojních a elektro středních škol,
  2. Využití pro podporu technického vzdělávání – všechny střední školy včetně gymnázií.
 2. Vysoké školy - využití pro výuku specializovaných předmětů stavebních, strojních a elektro vysokých škol.
 3. Univerzita třetího věku – v rámci kurzů Fakulty stavební ČVUT v Praze, případně jinde.
 4. Správci vodní cesty a vodních toků – Povodí Labe, státní podnik, Povodí Vltavy, státní podnik
  1. využití z pohledu popularizace technického dědictví na středním a dolním Labi a dolní Vltavě,
  2. využití při správě, provozu a údržbě objektů na LVVC,
 5. Národní památkový ústav
  1. využití z pohledu popularizace technického dědictví na dolním Labi a dolní Vltavě,
 6. Státní plavební správa
  1. využití z pohledu lepší znalosti o plavební dráze a historických technických objektů pro zajištění splavnosti dolního Labe a dolní Vltavy,
  2. využití z pohledu popularizace technického dědictví na dolním Labi.
 7. Ředitelství vodních cest ČR
  1. využití z pohledu lepší znalosti o plavební dráze a historických technických objektů pro zajištění splavnosti dolního Labe a dolní Vltavy,
  2. využití z pohledu popularizace technického dědictví na dolním Labi a dolní Vltavě.

Poděkování
Tento DVD byl vypracován jako vedlejší plánovaný výsledek projektu NAKI II č.: DG18P02OVV004, řešeného v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) administrovaného Ministerstvem kultury ČR.